National fond, Røde Kors i Danmark

Jakob Lethmar
Jakob Lethmar
  • Opdateret

Røde Kors i Danmark hjælper gennem frivillig indsats mennesker i sårbare situationer. For at vi altid
kan handle, når vi møder behov, kan afdelinger, kommunekredse og landskontoret søge national fond
om midler til aktiviteter og projekter, der er rettet enten direkte mod sårbare eller aktiviteter, der understøtter dette arbejde ved at skabe indtjening til foreningen eller ved at formidle om Røde Kors.


1. Fondens formål
At yde tilskud, garanti eller lån til:
• Igangsættelse af nationale Røde Kors-aktiviteter
• Varetagelse af akutopståede opgaver, der ikke er budgetterede
• Reorganisering af trængte afdelinger og oprettelse af nye afdelinger
• Genbrugsformål, f.eks. etablering af Røde Kors Butik, flytning og køb af bil (kun lån)
• Førstehjælps- og samariteraktiviteter (kun lån).


2. Kriterier
• Aktiviteter/projekter skal understøtte realiseringen af Røde Kors i Danmarks vision og strategier.
• Fundamentet for de aktiviteter/projekter, der søges til, skal bygge på et frivilligt engagement eller
understøtte udvikling af det frivillige engagement.
• Aktiviteter/projekter skal overstige en afdeling/kommunekreds' økonomiske formåen, og der skal
ligeledes redegøres for muligheder for anden finansiering, f.eks. § 18-midler.
• Der skal redegøres for aktivitetens eller projektets bæredygtighed, det vil sige indtægter, udgifter,
og hvordan aktiviteten/projektet tænkes organiseret og finansieret fremover.
• Der benyttes et ansøgningsskema, der underskrives af formanden for afdelingen/kommunekredsen.
• Ved lån til genbrug, førstehjælps- og samariteraktiviteter skal der udarbejdes en forretningsplan
baseret på Røde Kors’ mål og retningslinjer.


3. Ansøgerkreds
Fonden kan søges af følgende i Røde Kors i Danmark:
• Afdelinger
• Kommunekredse
• Landskontoret

 

4. Afgørelse af ansøgninger
• Ansøgninger fra afdelinger og kommunekredse op til 125.000 kr. afgøres af generalsekretæren.
• Ansøgninger fra afdelinger og kommunekredse over 125.000 kr. afgøres af økonomi- og revisi-onsudvalget. Økonomi- og revisionsudvalget kan indstille ansøgninger af principiel karakter vi-dere til hovedbestyrelsens afgørelse.
• Ansøgninger fra landskontoret op til 1 mio. kr. kan bevilges af generalsekretæren. Bevillinger på 1 mio. kr. og derover forelægges med økonomi- og revisionsudvalgets indstilling til afgørelse i hovedbestyrelsen.

 

5. Sagsbehandling
Landskontoret behandler ansøgninger på baggrund af kriterierne, jf. punkt 2 ovenfor, og vurderer blandt andet afdelingens/kommunekredsens mulighed for fremtidigt at kunne finansiere de udgif-ter, der er forbundet med aktiviteten, for at sikre aktivitetens bæredygtighed. Der foretages en samlet vurdering af ansøgningen.
Lån til genbrugsformål tilbagebetales med minimum 10 % af Røde Kors-butikkens årlige omsæt-ning, indtil lånet er betalt tilbage, hvor det efterfølgende års omsætning fungerer som beregnings-grundlag for den første tilbagebetaling. Lån til andre formål tilbagebetales efter aftale på baggrund af afdelingens/kommunekredsens formåen (normalt max. 8 år). Årets afdrag på lån indbetales se-nest samtidig med indsendelse af afdelingens/kommunekredsens årsregnskab.
Der kan ikke søges støtte til daglige driftsudgifter som har karakter af administrative omkostninger til telefon, porto, transport, faste tilbagevendende arrangementer, indkøb af materialer til løbende drift af aktiviteterne og lignende.


6. Monitorering
Økonomi- og revisionsudvalget modtager på hvert møde en status over bevægelser i national fond, bevillingsform (tilskud, lån eller garanti) samt oversigt over bevillingernes formål.
Hovedbestyrelsen modtager på hvert møde en status over bevægelser i national fond, bevillings-form (tilskud, lån eller garanti) samt oversigt over bevillingernes formål.

 

Retningslinjer National Fond
Ansøgningsskema national fond i pdf

Ansøgningsskema national fond i word (genbrug)

Ansøgningsskema national fond (andre aktiviteter)

Godkendt af hovedbestyrelsen for Røde Kors i Danmark
13. september 2021

Relateret til

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.